Episode 212: Ein Hongkong-Bluray Roundup

Hongkong Bluray Banner

„Episode 212: Ein Hongkong-Bluray Roundup“ weiterlesen

Episode 182: Throw Down (Yau doh lung fu bong), 2004

Throw Down 2004 Banner

„Episode 182: Throw Down (Yau doh lung fu bong), 2004“ weiterlesen

Episode 177: Der Superfighter (Project A / A gai waak), 1983

Project A Banner

„Episode 177: Der Superfighter (Project A / A gai waak), 1983“ weiterlesen

Episode 164: Der Powerman (Wheels on Meals/Kuai can che), 1984

Wheels on Meals Banner

„Episode 164: Der Powerman (Wheels on Meals/Kuai can che), 1984“ weiterlesen

Episode 138: Zu Warriors from the Magic Mountain (Shu Shan - Xin Shu Shan Jian Ke), 1983

Zu Warriors from the Magic Mountain Banner

„Episode 138: Zu Warriors from the Magic Mountain (Shu Shan – Xin Shu Shan Jian Ke), 1983“ weiterlesen

Episode 135: Der letzte Kampf des Shaolin (Hao xia / Last Hurrah for Chivalry), 1979

Last Hurrah for Chivalry Banner

„Episode 135: Der letzte Kampf des Shaolin (Hao xia / Last Hurrah for Chivalry), 1979“ weiterlesen